twist

(redirected from Twiste)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
References in periodicals archive ?
Dit blyk uit die onderlinge twiste oor beuselagtighede in die kerklewe en omslagtige briefwisseling wat kenmerkend was van 'n "verstilde plattelandse wereldjie".