hyaline

(redirected from hyalin)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
See: pellucid
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Oral mukozada kalinlasma, gingival hipertrofi ve periodontal bag dokusunun hyalin fibroz bir materyalle yer degistirmesi oral mukoza bulgularidir (3).
Deri ve diger organlarda (kalp, trakea, dalak, ozefagus, mide, ince ve kalin bagirsak, adrenal bezler, iskelet kaslari, tiroid, timus ve lenf nodlari) kaynagi ve yapisi bilinmeyen hyalin materyal birikmektedir.
Elektron mikroskobide hyalin materyalle dolu genis endoplazmik retikulumlu fibroblastlar izlenmistir.