tolerans

See: patient
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Hastaligin bnlenmesinde temel bir engel teskil eden reziduel riske iliskin nedensel faktorler; ateroskleroz surecinin ve tedavi gerektiren risk faktorlerinin karmasjkligimn yam sira, riskin oldugundan az hesaplanmasi, daha yogun bir tedavinin gerekli olduguna ve/ veya ise yarayacagma inanmamak, tedavinin tolerans ve guvenilirligine yonelik supheIer, ilag maliyetlerine iliskin kaygilar, hastaya yeteru bilgilendirmenin yapilmamasi, hastaligin risklerine ybnelik farkindalik eksikligi, hastamn tedavinin yan etki ve risklerine ybnelik inang ve korkulan, sosyokulturel faktorler ve hasta kaynaklannda hastaligin onlenmesinden gok tedavisini gozeten saglik politikalan olarak siralanabilir (24, 25).
Normal floraya ait canli ya da cansiz antijen ornekleri surekli lumenden orneklenip taninarak, effektor lenfositleri suprese edecek olan IL -10, TGF- [beta] gibi sitokinlerin salinimi ile antijene tolerans saglanir.
Sigara aliskanligi, bireylerin birbirlerini etkilemesiyle bir sosyal zehirlenme ve ortaya cikardigi tolerans hali, fizik ve psikolojik bagimlilik yapma ozelligiyle de ayni zamanda bir psikolojik zehirlenme durumudur [2,3].
Bu konuyla ilgili yapilan bir baska calismada, turnike tolerans ortalamasi on kol turnikelerinde 13 dakika daha uzun bulunmustur (20).
Aclik kan sekeri >110 mg/dL, >100 mg/dL, oral glukoz tolerans testi (OGTT) de 120 dak>140mg/dL veya hiperinsulinzm?
Metabolik sendromlu bircok kiside ayni zamanda insulin direnci gelismekte ve periferal dokularda baslayan insulin direnci, glikoz tolerans bozukluguna ve Tip 2 diyabete zemin hazirlamaktadir (5).
Bu antijenler vucuda bir sekilde girdiginde kontrollu bir yanit olusturarak ya da tolerans gelistirerek bireyin alinan antijenden ya da antijene verilen yanittan zarar gormesini engellemek seklinde ozetlenebilir (2-4,6,8,12).
Gerec ve Yontem: Hastalar kesitsel olarak duzenlenen bu calismaya Haziran 2009-Mayis 2010 tarihleri arasinda endokrinoloji poliklinigine obezite ve tip 2 Dm suphesi nedeniyle basvurarak oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapan hastalar (n=510) ve duzenli poliklinik takibi olan Tip 2 DM olgulari (n=780) arasindan secildi.