Cell

(redirected from AGUS)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

CELL. A small room in a prison. See Dungeon.

References in periodicals archive ?
Bha coilich againn turus no dha, agus bha feadhainn aca fiathaich.
Cha deach na bu mhiosa na sin dha, agus chum m'athair air as deidh sin, gus an deanadh e h-uile cail a dheadh iarraidh air.
Another line, Agus 2-Kibawe 138kV line, remains unenergized since 3 May 2016, when one of its towers was bombed by still unidentified perpetrators.
Ghlan mi'n cal an t-seachduinn a chaidh, agus tha e fhein agus an cal-colaig, boinean Bhrussels agus am broccoli a' dol mun bu choir.
Eadar na feidh agus staid an rathaid tha beatha dhraibhearan air a' Ghaidhealtachd lubach agus uaireanan cunnartach.
Agus 1 in Marawi City has 55 MW generating capacity; Agus 2 in Saguiaran, Lanao del Sur at 120 MW; Agus 4 in Balo-i; Lanao del Norte 140 MW; Agus 5 at 54 MW; Agus 6 at 110 MW and Agus 7 at 25 MW.
A press statement issued by Napocor late Tuesday afternoon said the Agus 6 facility underwent specialized underwater repair work to plug a leak in the Agus 6 dam's blow-off pipe.
Bha an da chraobh bheag gu math falainn a' coimhead a la fhuair mi iad, agus tha'd air fas sia oirlich ann a fasgadh agus blaths a chrub.
Thainig an t-Athleasachadh anmoch agus tha i fhathast a' leantainn air oir na Roinn-Eorpa.
Sheol an tAire LE[degrees]ofa i MeEin Fomhair 2011 le cuidiE[bar] le daoine snas a chur ar a gcuid Gaeilge agus bheith lE[degrees]ofa sa teanga faoi 2015.
The target is to restore both Agus 6 and 7--which collectively contribute 166 MW to the Mindanao grid--by Friday, September 7, said Romero P.
Chaneil teagamh nach eil uisge air a bhith againn, fiughs ged a tha i air fuireachd blath agus tha sin air fas mor a thoirt air an fheur agus air luibheanach dhan a h-uile seorsa.