Negatio destruit negationem

Negatio destruit negationem, et ambae faciunt affirmativum. A negative destroys a negative, and both make an affirmative. Co. Litt. 146.