blind chance

(redirected from Przypadek)
See: accident
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
And, of course, chance is a subject of longstanding interest to Kieglowski, furnishing the title of one of his finest films, Przypadek (Blind Chance)(1987).
Przypadek polskich kresow : 133-150, dans Janusz Mucha et Wojciech Olszewski (dir.
Przypadek romantycznego mediumizmu," in Maria Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej (Warsaw: Wydawnictwo PEN, 1991).