pseudonym

(redirected from Pseudonim)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
See: sobriquet
References in periodicals archive ?
En otra obra suya, Punt d'inflexio, indica que "el Diari acompanya, continua i aclareix els temes de les seves obres pseudonims i l'estrategia indirecta.