Rector

(redirected from Rektor)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Rektor: Rector magnificus

RECTOR, Eccl. law. One who rules or governs a name given to certain officers of the Roman church. Dict. Canonique, h.v.

References in periodicals archive ?
Op 1 Maart 1967 word hy aangestel as die eerste rektor van die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU, tans die Universiteit van Johannesburg), waar hy 'n reuse taak verrig in die vestiging van hierdie nuwe universiteit.
The situation at the Universitas Pelangka Raya (UnPar), Central Kalimantan, proved to be very different (with Dayak lecturers, some of them studying in Australia, many of them Christian), my offer was immediately accepted and Professor Kumpiady Widen, Pembantu I Rektor of UnPar, arranged for the transfer of 9 million rupiah (=US$ 900), this sum donated to a center for the handicapped in Samarinda.
In 1990 het die rektor van die Technikon Skiereiland, meneer Franklin Sonn, Weideman gevra om 'n drama te skryf vir die amptelike inhuldiging van die Technikon se ouditorium.
SEVEN YEARS AGO I was appointed dean, or rather Rektor (a German title I like more because of its archaic and, I admit, authoritarian ring), of an art school in Frankfurt: the Stadelschule.
The Nazis were pleased to have a leading philosopher among their ranks and he was appointed to the position of Rektor at Freiburg University, where he behaved atrociously: abolishing the faculty senate, instituting a Fuhrer system of governance, firing Jewish faculty members, helping to align the university system with the Nazi regime, and lending intellectual respectability to a band of thugs.
n Vaste plek vir Afrikaans: taaluitdagings op kampus verskyn in 2006 te midde van ander mylpale in die taal-in-onderwysdebat, soos die belangwekkende Conference on Bilingual Education and the Use of Local Languages wat in Augustus 2005 in Namibie gehou is ('n poging om die taal-in-onderwysgesprek sterker te fokus op die rol van die inheemse tale en eiesoortige Afrikawaardes ten einde optimale leer en onderrig te bewerkstellig); die Supplementuitgawe: Moedertaalonderrig van die Tydskrif vir Geestewetenskappe (Junie 2006) en dan ook die omstrede boek vroeg in 2006 deur die toenmalige rektor van die Universiteit van Stellenbosch, Chris Brink, No lesser place: the taaldebat at Stellenbosch, waarin sy siening van die plek van Afrikaans in di, universiteit onder die loep kom.
We're not in a position to reveal how they were murdered," said Ontario Provincial Police Sgt Dave Rektor.