Roe

(redirected from Roer)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Financial, Acronyms, Encyclopedia.
Related to Roer: roar, Roger Federer

Roe

A fictitious surname used for an unknown or anonymous person or for a hypothetical person in an illustration.

A lawsuit is generally named for the persons who are parties to it. When the name of a party is unknown, the court clerk may direct that the person be called a fictitious name in the papers of the lawsuit. This also may be done to hide the identity of a person who would needlessly suffer if his name were known—for example, the name of a parent who is giving up a child for Adoption or the name of a juvenile charged with a crime.

Frequently used fictitious party names include Richard Roe, Mary Roe, and john doe.

References in periodicals archive ?
We stress to the members, we can't impact your spending habits," Roer said.
Roer said people from businesses are looking to credit unions because of bank mergers, such as Washington Mutual's takeover of Chase.
Roer said Sound became interested in partnering with LendingTree last November when the company gave a presentation at a Credit Union Real Estate Network meeting.
NOTE TO EDITORS: Please call Terri Roer at 1-800-441-7055 or E-mail: odysseyl@icanect.
Stel jou die skrywer of skilder voor wat voor die lee doek op die esel of die wit papier te staan kom terwyl glimmende kokkerotte en sprinkane met monsterlike gesiggies in die hoeke van die vertrek roer en loer.
Interested corporations or organizations may contact Terri Roer, MSF Executive Developer at 800/441-7055.
Sy kry 'n werk in die ambassade in Portugal omdat die ambassadeur 'n ou vriend van haar Pa is; wanneer sy met Klaas trou, betree sy die binnekringe van die destydse politieke kernsirkel via die wellewende en welvarende minister Klaas Havenga en skryf vol trots van een besoek per amptelike kavalkade wat "die hele buurt in rep en roer gehad het" (72).
As U die donker bring en dit nag word, roer al die diere in die bos.
Haar vertelling roer hom diep; hy troetel die naspel daarvan in sy geestesoog.
Of is dit soos Marais self se: "Al die stories het ten minste die suggestie bevat van 'n reeks verhaalagtige gebeurtenisse--net so 'n suggestie as wat nodig is om die lewendige verbeelding van 'n kind kragtig te roer.
In die opmerking is 'n ironiese toon te bespeur, want terwyl die manne bid, is daar ander wat met "die roer in die hand sneuwel" (Van der Merwe, 1998:152).