Superflua non nocent

Superflua non nocent. Superfluities do no injury.