adiectio

See: addition
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
34) adiectio cuiusvis alterius Officii (Beatae Mariae Virginis, dfunctorum, etc.
Adiectio (soms ook byvoeging of toevoeging genoem) bestaan uit die toevoeging van een of meer nuwe elemente aan die oorspronklike geheel.