die


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Financial, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

die

verb be no more, breathe one's last, cease living, cease to exist, decease, demise, depart, end one's life, lose one's life, meet one's death, mori, mortem obire, part with life, pass away, pass on, perish, relinquish life, rest in peace, succumb to death, suffer death, vita decedere
Associated concepts: die at any time without issue surviving, die by his own hand or act, die in performance of duty, die intestate, die leaving issue, die seised and possessed, die simultaneously, die without children or issue, die without heirs, die without issue, die without lawful issue, testamennary dispositions
See also: decease, expire, pattern, perish, stamp, succumb, terminate
References in periodicals archive ?
Foucault se Discipline and Punish (bladsynommers verwys na Alan Sheridan se 1977vertaling) word in vier dele gerubriseer, naamlik marteling, straf, dissipline en die gevangenis en elk van hierdie dele word weer onderverdeel in aspekte soos die liggaam van die veroordeelde, die spektakel van die guillotine, die tipes straf en onder die opskrif "dissipline" word veral gefokus op die liggaam en die wyse waarop die liggaam onderwerp word aan 'n vorm van dissiplinering in die gevangenis.
Volgens Foucault is daar teen die einde van die 18de eeu besluit om nie langer van marteling in die openbaar gebruik te maak om gevangenes te straf nie, maar straf het "the most hidden part of the penal process" geword (Discipline 9).
Nie alleen jou hart nie, maar ook jou eenvoudige hut staan in ligte laaie, in die gloed van die Heilige Gees, as jy op jou kniee tot die Goddelike Drie-eenheid bid, sodat omstanders verwonderd vir jou veiligheid vrees.
Bakhtin (1984: 18) wys daarop dat kommentators oor Rabelais se werk daarop wys dat die "material bodily principle, that is images of the human body with its food, drink, defecation, and sexual life" 'n oorheersende rol daarin speel.
Karolina is 'n lojale lid van die regerende South West African Peoples Organisation (Swapo) party.
There are three major causes of die freeze-off: Improper start-up sequencing of polymer and water flow and cutter operation; inadequate die heating and insulation; and process fluctuations.
Die gevangenisgeskrifte--wat gereeld ingelewer moes word en onvermydelik selfbewustheid moes veroorsaak het--sou egter uitstyg bo die benouende tronkruimte; deur die kunstenaarskap van die digter/skrywer/skilder, wat soms die realiteit kon ontvlug in die taal wat skerm en masker word.
Measurement Of Heat Flux During Lubricant Application For The Die Casting Process (T05-022) Reducing Gas Porosity In High Pressure Die Castings (T05-023)
This article looks at two ways to control flow within the die, including:
Instead, "you need to be waking up to the fact that you and everyone you love are going to die one day, and there must be more to life than you are currently experiencing.
The right to aid in dying can be invoked only by patients for whom death is unavoidably imminent and only for those who want to die and who satisfy all the criteria required by aid-in-dying laws.
Among the first-time uses for die cast products were a cast aluminum automotive sub-frame, a magnesium engine cradle and a die cast aluminum steering knuckle.