VAT

(redirected from wat)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

VAT

abbreviation for VALUE ADDED TAX.
References in periodicals archive ?
Die genoemde motto by die eerste afdeling blyk by nadere ondersoek afkomstig te wees uit 'n vroee en redelik onbekende gedig van Kavafis, "Woord en stilte", waarin Kavafis die stelling wat in hierdie ou spreekwoord gemaak word, naamlik dat stilte verkieslik is bo woorde, verwerp en eerder 'n kragtige betoog ten gunste van woorde konstrueer teen die agtergrond van die besef dat die mens "na die beeld van die Woord" geskep is (vgl.
Die biologiese vader, James, dra twintig jaar lank sonder sy familie se wete aan die beeld van die baba, wat hy net vlugtig in die hospitaal gesien het, maar wat hom genadeloos volg sodat hy jare later ure lank buite laerskole sit en wag in die hoop om haar te herken.
Because the Cold War in Thailand was at its peak, the military highly suspected that the wat was involved with communism.
Hoewel TBAK ook 'n waghondfunksie verrig en gereeld met kampusleiers in gesprek tree oor sake wat met taal verband hou, fokus ons veel eerder op praktiese, inklusiewe projekte wat Afrikaans op alle terreine hier bevorder.
Maar daar is 'n onderliggende lyn wat dit saambind: 'n vrou se outonomie oor haar liggaam.
In the mosaic of the Hmong experience, a group of Hmong ended up at Wat Thamkrabok, Thailand in 1997.
Die towenaar Merlyn word gestraf vir 'n fout wat hy begaan.
Hierdie onbekende, die ander, maak as't ware uit 'n ander wereld inbreuk op die kunstenaar se wereld--asof die ontstaan van die kunswerk met hom gebeur eerder as wat hy dit laat gebeur.
Wat Thai is the largest Buddhist temple in the United States for followers of Theravada, a conservative form of Buddhism practiced in Thailand, Laos, Cambodia, Sri Lanka, Myanmar and India.
We should note that this masterpiece almost didn't happen: Things were not going well when Wat landed in the Bay Area.
Kilpatrick, NUMB, is certified in Thailand by Wat Po Thai Traditional Medical School in Bangkok and by Lek Chaiya Nerve Touch in Chiang Mai.
In December 1997, Moore explored a modest earthen mound near Angkor Wat that the radar had identified.